MBAnews

current location: English >> MBAnews >> Content

Notice of Academic Degree Assessment Committee of Jiangnan University on Announcing the List of Master Degree Awarding

Release time:2021-06-29


According to the degree regulations of the People's Republic of China, the interim measures for the implementation "degree regulations of the People's Republic of China, the Jiangnan University doctorate awarded work detailed rules" (Jiang Da school-run (2016) no. 24), the Jiangnan University academic master's degree awarded work detailed rules "(Jiang Da school-run (2018) no. 38)," Jiangnan University professional master's degree awarded work detailed rules" (Jiang University Office [2017] No. 34) and other documents and relevant regulations were approved at the 6th meeting of the Seventh Academic Degree Assessment Committee of the University on June 17, 2021, and the decision was made to award the MBA degree to Zhang Ping and 74 other students.


The Academic Degree Evaluation Committee deliberated and approved the list of degree awards:


Master of Business Administration (MBA) (74 persons)


Zhang Ping, Cao Yi, Cheng Yu, Kong Weiyi, Qian Kai, Qian Linfang, Tang Hao, Tang Weike, Xie Yufeng, Yin Mo, Chen Qiuju, Wang Ling, Xia Wei, Lu Hongcheng, Zhang Lijin, Qiu Yanyun, Wang Wenting, Ye Jingjing, Lu Jialin, Wu Xiaobo, Xu Yang, Zhang Dongyang, Zhang Hui, Zhang Xiaoyu, Zhang Yi, Cheng Li, Gao Shuiqin, Gu Yu, Huang Jie, Huang Peichen, Huang Yimei, Lin Yueling, Liu Sizhe, Shen Yue, Shen Ye, Shi Yan, Sun Mengjun, Tao Ying, Wang Nan, Wang Xiaozhi, Wang Ying, Xu Panglu, Yang Zhen, Zhang Cheng, Zhang Hui, Zhang Yan, Zhang Yanjie, Zhao Meng, Zhao Ting, Zhou Yunxin, Cao Jingdong, Chen Shiwei, Chu Qibin, Lan Xiu Feng, Li Xi, Li Xunzeng, Liu Liantao, Mei Congliang, Ren Jing, Shen Pengfei, Sheng Kan, Wang Jixiang, Wang Jiwei, Wang Wei'an, Wang Xiang, Xie Ji, Xu Yan, Zhang Hui, Zhang Junjie, Zhang Tianyi, Zhang Yuefei, Zhou Yunfeng, Zhu Junwei, Zhu XiaoweiAcademic Degree Assessment Committee of Jiangnan University

June 17, 2021